1. الناز پاکار , محمدرضا هاشمی , واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
  2. محمدرضا هاشمی , رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدایی , بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. محمدرضا هاشمی , رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدائی , ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹